SIKÇA SORULAN SORULAR / BİLGİ BANKASI

Gümrüklemede Gerekli Evraklar
Vekaletname
Noter Tasdikli, 2 Adet
Vergi Mükellefiyet Yazısı
Bağlı bulunulan vergi dairesinden onaylı aslı 2 adet
Faaliyet Belgesi
Ticaret Odası onaylı Aslı veya Noter Tasdikli 2 Adet
Ticaret Sicil Gazetesi
Ticaret Odası onaylı veya Noter tasdikli 2 adet
İmza Sirküleri
Noter Tasdikli, 2 Adet
Şirket Ortaklarının Kimlik Bilgileri
Noter tasdikli ya da muhtarlıktan alınan kimlik sureti, 2 adet
Vergi Levhası
Noter Tasdikli, 2 Adet

 

Dış Ticarette Teslim Şekilleri
TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM / EX WORKS (EXW)
"Ex Works" satıcının malları işletmesinde (fabrika, depo v.s.) alıcı emrine hazır tutmakla
teslim yükümlülüğünü yerine getirdiği anlamındadır. Satıcı, aksi kararlaştırılmadıkça malın
alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden yada malların ihraç gümrüğünden
geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine değin , malın
taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu terim tüm satış şekilleri
içinde satıcı için en az yükümlülüğü ihtiva eden bir satış şeklidir.
Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli
dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta
masrafları alıcı tarafından ödenmektedir.
 
TAŞIYICIYA TESLİM / FREE CARRIER (FCA)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ihraç gümrüğünden geçirilip, alıcı
tarafından belirlenen taşıyıcıya, belirlenen yer yada noktada teslimi ile son bulur.
Eğer alıcı tarafından kesin bir teslim yeri belirtilmemişse, satıcı taşıyanın malları teslim
alacağı yer civarında bir yer belirleyebilir. Ticari uygulamalar taşıyıcı ile sözleşme
yapılabilmesi için satışının yardımını gerektirirse (Örneğin demir ve hava yolu
taşımacılığında) satıcı riziko ve masraflar alıcıya ait olmak üzere hareket edebilir.
 
GEMİ DOĞURULTUSUNDA TESLİM / FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, belirlenen limanda malların gemi doğrultusunda
rıhtım veya mavnaya konmasıyla sona erer. Bu da, bu andan itibaren, malla ilgili tüm gider,
yitik veya hasar rizikolarının alıcı tarafından üstlenilmesi anlamındadır. Malın yükleme,
boşaltma , nakliye ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir. FAS'da sözleşmede belirtilen
satış bedeline hem mal bedeli, hem de rıhtıma kadar yapılan nakliye ücreti dahildir.
Bu terim, alıcının ihraç için malları gümrükten çekmesi gerektiğini belirtir. Alıcı doğrudan
yada dolaylı olarak ihraç işlemlerini yerine getirmeyecekse kullanılmamalıdır.
Bu terim yalnızca deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır.
 
GEMİ BORDASINDA TESLİM / FREE ON BOARD (FOB)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü belirlenen yükleme limanında mallar gemi
küpeştesini açtığı andan itibaren yerine getirilmiş olur. Mallarla ilgili tüm gider yitik veya
hasar rizikoları bu noktadan itibaren alıcı tarafından üstlenilir. Eğer gemi küpeştesi pratikte
bir şey ifade etmiyorsa (örneğin roll-on/roll-off veya konteyner taşımacılığında olduğu gibi)
FCA teriminin kullanılması daha doğru olur.
 
MAL BEDELİ veya NAVLUN / COST AND FREIGHT( CFR)
Bu terim ile satıcı belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderleri ve
navlunu ödemek zorundadır. Ancak malla ilgili yitik bir hasar rizikoları ile giderlerde
görülebilecek artış, yükleme limanında malların gemi küpeştesini geçmesi anından itibaren
satıcıdan alıcıya devredilmiş olur.
CFR terimi satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir.
 
MAL BEDELİ, SİGORTA ve NAVLUN / COST, INSURANCE AND FREIGHT (CIF)
Bu terim ile satıcı CFR'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak, malların
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna karşı deniz sigortası temin etmek
durumundadır. Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder. Alıcı bu terim ile
satıcının sigortada sadece minimum kuvertür temin etme yükümlülüğü bulunduğunu
bilmelidir.
Bu terim satıcının ihraç için malları gümrükten geçirmesi gerektiğini belirtir. Bu terim sadece
deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Eğer gemi küpeştesi pratikte bir şey ifade etmiyorsa
CIP terimini kullanmak daha uygun olur.
 
TAŞIMA ÜCRETİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE PAID TO (CPT)
Bu terim satıcının, malın kararlaştırılan varış yerine kadar taşınması için gerekli navlunu
ödediği anlamına gelir. Malın yitik ve hasarına ait rizikolarla birlikte taşıyıcıya teslimden
itibaren doğabilecek ek masraflar, malların taşıyıcının nezaretine verilmesinden itibaren
satıcıdan alıcıya geçer.
Taşıyıcı bir taşıma sözleşmesinde demir, kara, deniz, hava, iç su taşımacılığı yada bunların
birleşmesi sonucu ortaya çıkan taşımacılık işlemini üstlenen kimsedir.
 
TAŞIMA ÜCRETİ ve SİGORTA ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / CARRIAGE AND
INSURANCE PAID TO (CIP)
Bu terim ile satıcı CPT'deki yükümlülüklerine aynen sahiptir. Ancak ek olarak malların
taşınması sırasında yitik veya hasar rizikosuna arşı kargo sigortası temin etmek
durumundadır.
Satıcı sigorta sözleşmesini yapar ve sigorta primini öder.
 
SINIRDA TESLİM / DELIVERED AT FRONTIER (DAF)
Bu terim satıcının teslim yükümlülüğünün, malların ihraç için gümrükten geçirilip, sınırda
belirlenen yer yada noktada ancak bitişik ülkenin gümrük sınırından önce emre hazır
tutulmasıyla sona ermesini ifade eder.
Sınır terimi , ihraç ülkesinin sınırı da dahil olmak üzere herhangi bir sınır için kullanılabilir.
Dolayısıyla, terimin içinde söz konusu sınırın her zaman nokta ya da yer belirtilerek kesin
şekilde tanımlanmış olması hayati olarak önem taşımaktadır.
 
GEMİDE TESLİM / DELIVERED EX SHIP (DES)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malı belirlenen varış limanında, gemi bordasında,
ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutmakla sona erer. Satıcı, malların
belirlenen varış limanına getirilmesi için gereken tüm gider ve rizikoları üstlenir. Bu terim
sadece deniz veya içsu taşımacılığı için kullanılabilir.
 
RIHTIMDA TESLİM ( GÜMRÜK VERGİ ve HARÇLARI ÖDENMİŞ OLARAK) /
DELIVERED EX QUAY(Duty Paid) (DEQ)
Rıhtımda Teslim (Gümrük Vergi ve Harçları Ödenmiş Olarak)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malları belirlenen varış limanında ithal
gümrüğünden geçirilmiş olarak, rıhtım üzerinde alıcı emrine hazır tutmakla sona erer.
Satıcı, malların o noktaya kadar taşınmasıyla ilgili vergi, resim ve diğer harçlarda dahil olmak
üzere tüm riziko ve giderleri üstlenir.
Bu terim satıcı dolaylı yada dolaysız yoldan ithal lisansı sağlayamayacaksa kullanılmamalıdır.
Eğer taraflar malların alıcı tarafından gümrükten geçirilmesi ve gümrük vergilerinin
ödenmesini istiyorlarsa "duty paid" yerine "duty unpaid" terimini kullanmalıdır. Eğer taraflar
satıcının yükümlülükleri arasından malların ithali için ödenecek bir takım giderleri çıkarmak
istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.
 
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMEMEİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY
UNPAID (DDU)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde, belirlenen yerde emre
hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması ve gümrük
formalitelerinin yerine getirilmesi ile ilgili riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır (İthalat
için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar hariç).
Alıcı malların zamanında ithal için gümrükten çekilmemesinden kaynaklanan ek gider ve
rizikoları üstlenmek durumundadır.
Eğer taraflar satıcının gümrük formalitelerini yerine getirip bundan doğabilecek gider ve
rizikoları üstlenmesini istiyorlarsa bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek
kesinleştirmelidirler.
Eğer taraflar satıcının yükümlülüklerine malların ithali için gerekli bazı giderleri eklemek
istiyorlarsa (KDV gibi) bunu, bu etkiyi yaratacak sözcükler ekleyerek kesinleştirmelidirler.
Bu terim taşıma şeklinden bağımsız olarak kullanılabilir.
 
GÜMRÜK RESMİ ÖDENMİŞ OLARAK TESLİM / DELIVERED DUTY PAID (DDP)
Bu terim ile satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde emre
hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden
geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri
üstlenmek durumundadır. EXW terimi satıcı için ne kadar az yükümlülük ifade ediyorsa,
DDP terimi de o kadar çok yükümlülük ifade etmektedir.

 

Dış Ticarette Ödeme Şekilleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri
Peşin Ödeme
Açık Hesap Yöntemi
Konsinyasyon
Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme
Akreditif

Peşin Ödeme (cashin advance-cashbeforedelivery)􀁺

İthalatçının malı henüz teslim almadan mal bedelini ödemesidir.Genellikle birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcılar arasında gerçekleşir.İhracatçı açısından en uygun ödeme yöntemidir.Satıcının riski yoktur.Risk alıcı (ithalatçı) üzerindedir.Malların sevki geciktiğinde alıcı paranın kendisinde beklemesi ile kazanabileceği faiz gelirinden mahrum kalacaktır.􀁺İhracatçı açısından peşin ödeme, ihraç mallarını üretmek hazırlamak ve sevk etmek için bir ön finansman sağlar.Alıcı açısından peşin ödemenin avantajı ise peşin ödeme iskontolarınınyüksekliğidir.

Açık Hesap Yöntemi (openaccount)

Açık hesap(cari hesap) yöntemi peşin ödeme yönteminin tersidir.
İhracatçı malını, bedelini almaksızın peşinen gönderir. Mal bedelinin ne zaman ödeneceği belirsizdir.
İthalatçı açısından en ideal yöntemdir.
İthalatçı bazen malları iç piyasasında sattıktan sonra malın bedelini yollayabilir.
Satıcının riski sınırsızdır, alıcının riski yoktur.
Birbirini çok iyi tanıyan alıcı ve satıcılar arasında gelişmiş, döviz kontrolleri minimize edilmiş veya kaldırılmış piyasalarda uygundur.
Şirketlerin yurt dışı acentave şubelerine yaptıkları satışlarda tercih edilir.

Konsinyasyonve Müşterek Hesap(consignments-jointaccount)

İleri bir tarihte satılmak üzere dış alıcılara komisyonculara ya da dış ülkelerdeki şube ve temsilciliklere emaneten mal gönderilmesidir.
Satılmak üzere gönderilen malları teslim alan ilgili kişi veya kuruluşlar malı rayiç değerinden satarlar komisyon vb giderleri satış gelirinden düşerek kalan tutarı yetkili banka aracılığı ile döviz cinsinden ihracatçıya yollarlar.
Satışta kesinlik olmaması nedeniyle risk ihracatçıya aittir.
Konsinyesatışların riski nedeniyle, bu şatışlarıkısmen garanti altına alan diğer bir satış şekli de uygulanabilir: müşterek hesap
Bu şekilde yapılan konsinyesatışta, konsinyatörtarafından ihracatçıya asgari bir satış fiyatı garanti edilmektedir.

Bu fiyatla satış fiyatı arasındaki farkın giderler düşüldükten sonra kalan kısmı ihracatçı ile alıcı (konsinyatör) arasında paylaşılır.
Mal Mukabili Ödeme
(cashagainstgoods)
İhracatçı herhangi bir ödeme yapılmadan veya bir poliçe tanzim etmeden malları ithalatçıya gönderir.
Mal bedeli sözleşmede belirlenen ileriki bir tarihte veya mallar satıldıktan sonra ödenir.
Risk ihracatçı üzerindedir.
İthalatçının çok iyi tanınması ona güvenilmesi veya bir banka garantisi ile güvence sağlanması gerekir.

Vesaik Mukabili Ödeme(cashagainstdocuments-documentarycollection)

Ticari işlemlerde tahsile verilecek iki tür vesika vardır:1. Kıymetli evraklar 2. Ticari evraklar.
Kıymetli evrak: poliçe, senet, çek, ödeme makbuzu vb. evraklar
Ticari evrak: fatura, malların sevk belgeleri vb. evrak
İhracatçı malları göndererek ithalatçı üzerine bir poliçe çekerek sevk ettiği mallara ait belgeleri buna ekler. Bu vesikalı poliçeyi kendi bankasının aracığı ile ithalatçının bankasına gönderir.
Satıcının bankaya vereceği tahsil emrinde, malın teslim alınmasını sağlayacak belgeler ya “görüldüğünde ödenmesi
ya da “poliçenin kabul edilmesi” karşılığında verilir.
Poliçe “görüldüğünde ödemeli” ise, sevk belgeleri ithalatçıya ancak ödemeyi yaptığı taktirde teslim edilir. İthalatçı ilgili belgeleri nakliye firmasına ibraz ettiğinde malları çekebilir.
“ticari kabul” ise belgeler alıcıya, adına çekilen poliçedeki bedeli ödeyeceğine dair kabul alındıktan sonra teslim edilir. Alıcı poliçenin arkasına “kabul edilmiştir” yazarak, imzalar. Muhabir banka bunu saklayarak vadesi geldiğinde tahsil eder.
İthalatçı tarafından kabul edilmiş bir poliçe açıkça bir borcun hukuki delilidir.Ödenmemesi durumunda ithalatçı açısından uluslararası piyasada itibar kaybıdır.
İhracatçı ödememe riskine karşı bir bankanın garanti (aval) vermesini talep edebilir.

Akreditif (letterof credit-L/C)
Akreditif ithalatçının talebine dayanarak bir banka tarafından ihracatçıya verilen, belirli şartların yerine getirilmesi koşuluyla sattığı mal ve hizmetlerin bedelini ödeyeceğini garanti eden bir taahhüttür.
Bu şartlar genelde malların sevk edildiğini gösteren vesaikin ibrazıdır.
Akreditif ithalatçının bankası tarafından açılır.
Akreditif koşulları küşatmektubu adı verilen bir belge ile ihracatçının bankasına bildirilir.
İhracatçı sevkiyatıyapıp, akreditifte belirtilen koşulları yerine getirerek, vesaiki bankaya ibraz ettiğinde mal bedelini tahsil eder.

AKREDİTİF İŞLEYİŞİİHRACATÇI( LEHDAR )İTHALATÇI( AKREDİTİFAMİRİ )İHRACATÇI BANKASI( MUHABİRBANKA ) İTHALATÇI BANKASI( AMİR BANKA )453211.Taraflar Arası Alım Satım Sözleşmesi Yapılır.2.İthalatçı Tarafından, Bankasına, İhracatçı Adına L/C Açması İçin Talimat Verilir.3.Amir Banka Tarafından, Muhabir Bankaya L/C İletilir.4.Muhabir Banka, İhracatçıyı Bilgilendirir.5.İhracatçı, İthalatçıya Malları Gönderir.6.İhracatçı Vesaiki Bankasına İletir, mal bedelini tahsil eder.7.Muhabir banka belgeleri, amir bankaya iletir ve ödemeyi tahsil eder8.Amir banka akreditif bedeli ödendiğinde belgeleri ithalatçıya teslim eder.768

Akreditif Türleri
Kabili Rücu(cayılabilir) Akreditif
Gayri-Kabili Rücu(cayılamaz) Akreditif
Teyitsiz Akreditif
Teyitli Akreditif
Rotatif (döner)Akreditif
Kırmızı Şartlı Akreditif
Yeşil Şartlı Akreditif
Karşılıklı Akreditif
Devredilebilir Akreditif
Garanti Akreditifi

Kabili Rücu(cayılabilir) Akreditif (RevocableL/C)

Amir banka, ihracatçının nam ve hesabına açtığı krediyi her an kendi isteği ile iptal edebilir.
Mal bedelinin ödeneceğine dair yapılan fakat alıcı için kesin olmayan bir taahhüt söz konusudur.
Bu tür akreditif satıcı açısından güvenceli değildir.
İptal mektubu satıcının eline geçmedensatıcı akreditif şarlarına uygun olarak yüklemeyi yapar ve vesaiki bankaya ibraz ederse banka akreditif bedelini ödemek durumundadır.

Gayri-Kabili Rücu(cayılamaz) Akreditif(IrrevocableL/C)

Akreditifin tüm tarafların onayı olmadan, süresinden önce geri alınması, bozulması, iptali mümkün değildir.
Gerekli şartlar yerine getirildiği taktirde akreditif bedelinin amir bankaca ödeneceği taahhüt edilmiştir.
Satıcı açısından güvencelidir.
Akreditif koşullarında bu ayırım belirtilmemişse, akreditif kabilirücukabul edilir.

Teyitsiz Akreditif(UnconfirmedL/C)

İhracatçının ülkesinde bulunan lehdarbankası, amir bankanın ödeme taahhüdünü teyit etmeksizin, lehine bir akreditif açıldığını ihracatçıya bildirir.
Akreditifle ilgili herhangi bir taahhütte bulunmaz.
İhbar ettiği akreditifin gerçekliğini ve doğruluğunu kontrol etmek dışında bir sorumluluğu yoktur.
Teyitli Akreditif(ComfirmedL/C)

Muhabir banka da akreditifi “teyit” ederek, malın bedelinin ödeneceği konusunda ek bir teminat vermektedir.
Bu durumda ihracatçı, yurt dışındaki bankasının yanında kendi bankasının da taahhüdünü sağlamış olur.
Bir bankanın teyidini ekleyerek akreditifi lehdaraihbar etmesi, akreditifi açan bankanın bütün sorumluluklarının, lehdarbanka tarafından da üstlenilmesi anlamına gelir.
Bu akreditif açan bankanın teyit veren banka tarafından kredilendirilmesi demektir.
Bankalar genellikle her akreditif için ayrı bir kredi tesis etmeksizin, bunu birbirlerine açtıkları kredi tesisi çerçevesinde değerlendirirler.

Rotatif (dönen)Akreditif(RevolvingL/C)

Bir kısmı veya tamamı kullanıldıkça, ek bir değişiklik talimatına gerek kalmaksızın aynı şartlarla veya aynı tutar için otomatik olarak yenilenen bir akreditiftir.
Bu akreditifte yapılacak ödemeler için bir sınır belirlenmemesi,gerek alıcıyı gerek akreditifi açan bankayı büyük sorumluluk altına sokacağından rotatif akreditif meblağ veya süre ile sınırlandırılabilir.
Meblağa bağlı olarak açılan rotatif akreditifte meblağ global bir vade içerisinde kullanıldıkça döner. Yükümlülüğü sınırlamak için toplam meblağın belirlenmesi gerekir
Süreye bağlı olarak açılan rotatif akreditiflerde, akreditif açılırken bir süre belirlenir.Bu süre içinde kaç kez yükleme yapılacağı ve herbir yükleme için ne kadarlık ödeme yapılacağı saptanır.
Toplam bir tutar üzerinden açılıp partiler halinde yüklemelere ve kullanımlara olanak veren akreditifler rotatif değildir. Bu akreditifler bir parti malın belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde (rotatif akreditiften farklı olarak) akreditif hükmünden düşer ve diğer parti malların o akreditife dayanılarak gönderilmesi mümkün değildir.

Kırmızı Şartlı Akreditif(RedClauseL/C)
Malların gönderilmesinden önce lehdara, ihraç edeceği malların satın alınmasında, gerekiyorsa işlenmesinde, ambalajlanmasında, sevk mahalinegönderilmesinde ve nakliye vasıtası gelinceye kadar depolanmasında kullanılmak üzere, avans verilmesini veya peşin ödeme yapılmasını mümkün kılan akreditiftir.
Avans veya peşin ödeme koşulu akreditifin üzerine kırmızı ile yazıldığı için bu isim verilmiştir.
Alıcı ve satıcıların birbirlerini iyi tanıdıkları, lehdarıngüvenilir bir firma olduğu, veya alıcının malı temin edeceği ülkede şube veya temsilcisinin bulunduğu hallerde uygulanmaktadır.

Yeşil Şartlı Akreditif(GreenClauseL/C)

Kırmızı şartlı akreditife benzer şekilde satıcıya peşin ödeme yapılma olanağı verir.
Ancak, bu tür akreditifte peşin ödeme veya avans, malların depolandığını gösteren ve banka adına düzenlenmiş veya bankaya devredilmiş bulunan bir depo makbuzu karşılığında yapılır.
Böylece banka ithalatçının riskini bir ölçüde azaltmaktadır.Fakat yinede risk tamamen ortadan kalmaz ve nihai sorumluluk alıcı üzerindedir.
Peşin ödemeyi yapan banka lehdarınmalları göndermemesi veya akreditif şartlarına uygun vesaiki ibraz etmemesi durumunda peşin ödediği parayı faizi ile birlikte amir bankadan istemek hakkına sahiptir. Amir banka da bu parayı akreditif amirinden alabilecektir.

Karşılıklı Akreditif (BacktoBackL/C)

Transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılır.
Transit ticarette aracı firma, hem ithalatçı hem de ihracatçı konumundadır.
Aracı firma satış yapacağı ülkede lehine açılmış bulunan akreditifi, teminat göstererek kendisinin ithalat yapacağı ülke (firma) lehine bir akreditif açabilir. Orijinal akreditif yanında açılan bu ikinci akreditife karşılık göstermek suretiyle açıldığı için “karşılıklı akreditif” denir.
Karşılıklı akreditifle , orijinal akreditif tamamen bağımsız ikiayrı akreditif olup, aynı iş ilişkisinin birer parçasıdır.
Orijinal akreditifin lehdarıpozisyonundaki satıcı, karşılıklı akreditifin amiridir.
Onun açısından, orijinal akreditif bir ihracat akreditifi, karşılıklı akreditif ithalat akreditifidir.
Karşılıklı akreditifte ikincinin vadesi birinci akreditiften kısa olmalı,
Her iki akreditifin koşulları birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Devredilebilir Akreditif (TransferableL/C)􀁺

Kredi şartları değiştirilmeksizin lehdartarafından akreditiften doğan hak ve yükümlülüklerin, ikinci bir lehdaradevredilebilmesine olanak sağlayan bir akreditif türüdür.􀁺Alıcı tarafından, açtırdığı akreditifin konusu olan malların lehdardanbaşka bir firma tarafından gönderilmesine olanak vermek üzere “devir edilebilir olduğuna” dair kayıt koydurması durumunda akreditif lehdarıtarafından başkasına devredilebilir.􀁺Devredilebilir akreditif yalnız bir kere devredilebilir.􀁺Devir ilk akreditif talimatındaki esas ve şartlara uygun yapılır.􀁺Akreditif tutarı, vadesi, malın fiyatı, belgelerin ibraz ve malların yüklenme süresi üzerinde kısaltma yapmak, sigorta prim oranında ise uzatma yapmak mümkündür.􀁺Lehine devir yapılan ikinci lehdarhaklarını başkasına devredemez.􀁺Akreditifin devredilebilmesi için gayri kabili rücuolması ve üzerinde devredilebilir (transferable) yazılması gerekir.

Garanti Akreditifi (Stand-byL/C)

Bir tür garanti mektubu niteliğindedir.
Bir mal alım satımı ile ilgili olmayıp, bir hizmetin yerine getirilmesini garanti altına almak için oluşturulur.
Şekil açısından diğerlerine benzemekle birlikte kapsam yönünden farklıdır.
Diğer akreditif türlerinde belli bir taahhüdün yerine getirilmesi sonucunda ödeme yapıldığı halde, garanti akreditifinde, akreditif amirinin yapmayı taahhüt ettiği işi yerine getirmemesi durumundaödeme yapılır.
Bu tür akreditifte,
-yabancı bir ülkeye mal satmak üzere ihaleye giren satıcının satış sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halindealıcıya,
-yabancı bir ülkede taahhüt işine giren bir firmanın işveren ileyaptığı sözleşme veya ihale koşullarına uymaması halinde işverene,
-yabancı bir ülkeden kredi alan bir firmanın borcunu vadesinde ödememesi halinde kredi verene
ödemeyi kabul ettiği tazminat bedelinin ödenmesi akreditifiaçan banka tarafından garanti edilir.

Hangi ülkelere yapılan ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir?

Cevap : AB Gümrük Bölgesi Almanya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Hollanda Krallığı, Danimarka Krallığı, İrlanda, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Yunanistan Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, İspanya Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, İsveç Krallığı, Kıbrıs, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Malta, Romanya ve Bulgaristan’ dan oluşmaktadır. Bu ülkelerle aramızdaki ticarette tercihli tarife uygulanmasını teminen A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmektedir. A.TR Dolaşım Belgesi, Türkiye’den Topluluğa veya Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın KDV’den de muaf olmasını sağlar mı?

Cevap : A.TR Dolaşım Belgesi eşyanın gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlamakta olup, eşyaya ait KDV tahsil edilmektedir. Bu durumda, KDV matrahı eşyanın CIF kıymetidir.

Hangi eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmemektedir?

Cevap : İlgili mevzuat uyarınca yolcu beraberi eşya ve posta gönderileri kapsamındaki eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi gerekmemektedir.

A.TR Dolaşım Belgesi almak için nereye başvurulur?

Cevap : A.TR Dolaşım Belgesi almak için TOBB’a bağlı Ticaret Odalarına başvurulmaktadır.

Eşyanın “gümrük kıymeti” nedir?

Cevap : Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu ile Gümrük Yönetmeliğinin İkinci Kısım Üçüncü Bölümlerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. (Ancak bu bölümlerin hükümleri, gümrükçe onaylanmış bir başka işlem veya kullanıma tabi tutulduktan sonra serbest dolaşıma giren eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin özel hükümleri etkilemez.) İthal eşyasının gümrük kıymeti deyimi; ithal eşyası üzerinden advalorem sisteme göre gümrük vergisinin hesaplanmasına esas teşkil edecek eşya kıymetini belirtir.

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

20' STANDART KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite Yük
Uzunluk: 19'5" 5.919m
Genişlik: 7'8" 2.340m 
Yükseklik: 7'9.5" 2.380m
Genişlik: 7'6" 2.286m 
Yükseklik: 7'5.5" 2.278m
4,189 lbs
1,900 kg
1,165 kübik ft.
33.0 cbm
48,721 lbs 
22,100 kg

 

20' AÇIK KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite Yük
Uzunluk:39'6.5" 12.05m
Genişlik: 7'8" 2.340m
Yükseklik:7'9.5" 2.380m
Genişlik:7'6" 2.286m
Yükseklik: 7'5.5" 2.278m
6,799 lbs
3,084 kg
2,377 kübik ft.
67.3 cbm
60,401 lbs
27,397 kg

 

40' STANDART KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite TOP OPENING Yük
Uzunluk:19'5" 5.91m
Genişlik: 7'8" 2.34m
Yükseklik:7'6" 2.28m
Genişlik: 7'6" 2.286m
Yükseklik:7'4.5" 2.25m
4,793 lbs 2,174 kg 1,116 kübik ft. 31.6 cbm Uzunluk:17'9.5" 5.425m
Genişlik: 7'1" 2.222m
48,117 lbs 21,826 kg

 

40' AÇIK KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite TOP OPENING Yük
Uzunluk:39'6"12.04m 
Genişlik: 7'8" 2.338m
Yükseklik:7'5 1/4" 2.272m
Genişlik:7'5.5" 2.279m 
Yükseklik:7'5 1/4" 2.272m
9,480 lbs 4,300 kg 2,260 kübik ft
64 cbm
Uzunluk:38' 11.58m
Genişlik:7'1" 2.272m
57,720 lbs 26,181 kg

 

40' HIGH CUBE KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite Yük
Uzunluk:39'6.5" 12.056m
Genişlik: 7'8 1/4" 2.347m
Yükseklik:8'9.5" 2.684m
Genişlik: 7'8" 2.340m
Yükseklik:8'5 3/4" 2.58m
6,393 lbs
2,900 kg
2,684 kübik ft.
76.0 cbm
65,256 lbs
29,600 kg

 

40' HIGH CUBE KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite Yük
Uzunluk: 44'6.5" 13.582m
Genişlik: 7'8 1/4" 2.347m
Yükseklik: 8'10" 2.690m
Genişlik: 7'8" 2.340m
Yükseklik: 8'5 3/4" 2.58m
9,061 lbs
4,110 kg
3,026 kübik ft.
85.7 cbm
62,589 lbs
28,390 kg

 

45' HIGH CUBE KONTEYNER
İç Ölçüler Kapı Ölçüleri Dara Kübik Kapasite Yük
Uzunluk: 44'6.5" 13.582m
Genişlik: 7'8 1/4" 2.347m
Yükseklik: 8'10" 2.690m
Genişlik: 7'8" 2.340m
Yükseklik: 8'5 3/4" 2.58m
9,061 lbs
4,110 kg
3,026 kübik ft.
85.7 cbm
62,589 lbs
28,390 kg